Diari Bitxos

CONDICIONS D’ÚS I PARTICIPACIÓ PER ALS MENORS

Espais adreçats a menors

Diari Bitxos vol crear espais apropiats, propers i segurs que promoguin
la participació efectiva dels nens, nenes i adolescents com a ciutadans
de ple dret, alhora que es pretén promoure l’hàbit d’informar-se i
l’interès per conèixer el món on viuen, incidint especialment en el que
els és pròxim intentant vincular els continguts a la realitat del país.
Els continguts que adrecem als menors són adequats a la maduresa del
grup d’edat a què es dirigeixen, estimulen l’esperit creatiu i afavoreixen
la capacitat crítica, el compromís social i la convivència, des de la
diversitat d’opcions culturals i ideològiques.
En relació amb la protecció dels menors d’edat, adoptem totes aquelles
mesures que la legislació disposi.
Els espais i plataformes per al públic menor d’edat no mostren
continguts de violència gratuïta ni pornogràfics, d’acord amb la
legislació vigent. Tampoc inciten a la ludopatia, ni al consum d’alcohol,
tabac i drogues o a altres comportaments nocius per a la salut, ni
promouen l’odi, el menyspreu o la discriminació per cap motiu.

Els membres del Diari Bitxos es poden identificar i tenir especials
avantatges en esdeveniments, accés a determinats llocs, etc. Hi ha
concursos en què poden participar si són membres del Club Bitxos i
també poden rebre informació enviada per correu electrònic, tenen
aplicació mòbil especialment dissenyada, etc. A una part d’aquests
serveis es pot accedir des d’internet.
La pertinença al Club Bitxos ha de ser autoritzada pels pares i mares o
representants legals dels menors i en tot moment cal seguir els
protocols i normes de funcionament del Club Bitxos.

1. Informació bàsica

Diaribitxos.cat és el portal a internet de l’univers Bitxos. Els nens i nenes
hi poden trobar els diaris, els jocs online, els concursos i eines de
comunicació amb altres nens i nenes, així com també informació
específica de les aplicacions mòbils que es puguin dissenyar.

2. Els concursos per a menors i lliurament de premis

Diari Bitxos posa en marxa periòdicament diversos concursos i jocs a
través dels quals els nens i les nenes poden obtenir tota mena de
premis.

Cada concurs o acció de participació tindrà unes condicions
específiques, per tant, caldrà que aquestes es llegeixin atentament amb
l’ajuda dels pares per tot allò que no es comprengui i el fet de participar
significa que s’accepten aquestes condicions.
Les condicions bàsiques de tots els concursos organitzats pel Diari
Bitxos adreçats a menors són les següents:

 1. Serà imprescindible ser membre del diari Bitxos per poder
  participar en qualsevol concurs que organitzi el diari Bitxos.
 2. Hi ha la possibilitat que, per participar en concursos, els nens i
  nenes hagin d’enviar fotografies o vídeos d’ells mateixos o de
  companys seus, etc. El fet d’enviar aquestes fotografies
  comporta l’autorització al diari Bitxos per utilitzar-les dins de
  l’entorn del diari Bitxos. El diari Bitxos entén que es compta
  amb el consentiment de totes les persones que surten als
  materials enviats al Club, i, en el cas que a part del súper hi
  apareguin altres menors, s’entendrà que es té l’autorització
  dels seus pares o representants legals.
 3. El diari Bitxos podrà comunicar públicament les fotografies i
  vídeos enviats i els podrà tractar amb les finalitats que
  s’indiquin en cada acció en concret i també en comunicacions
  genèriques. De tota manera, els pares, mares o representants
  legals sempre podran informar la diari Bitxos de la seva
  oposició en qualsevol moment.
 4. La participació en qualsevol dels concursos adreçats a menors
  comporta que els representants legals dels menors acceptin
  les bases legals. En determinats casos, existeix la possibilitat
  que s’enviï un correu específic amb informació d’accions
  organitzades per a menors en què aquests s’hagin apuntat
  lliurement. En aquest cas, pot existir algun acte d’autorització
  per part dels representants legals. Si no s’envia per part del
  diari Bitxos cap comunicació específica, el que s’aplicaran són
  aquestes condicions de participació i les específiques de cada
  acció.
 5. El període de lliurament dels premis s’estableix dins dels 4
  mesos després de fer-se públics els guanyadors. Una vegada
  passat aquest temps, es donarà per caducat el dret a
  qualsevol reclamació.
 6. Els premis no es podran canviar ni compensar a petició del
  guanyador. Si no es poden recollir per qualsevol motiu
  entendrem que s’hi renuncia.
 7. Els premis queden subjectes a les obligacions i retencions
  fiscals legalment establertes.

3. Com gestionem les dades de cada nen o nena

Complint el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció
de dades, la informació recollida en els formularis d’accés o en els
correus rebuts, les fotografies i vídeos enviats en els concursos o
activitats i altres continguts a què el diari Bitxos pugui tenir accés per
transmissió del seu titular tenen la consideració de dades de caràcter
personal i figuraran en un fitxer d’Edicions Soniles,s.l.
Edicions Soniles,s.l. tractarà la informació amb l’exclusiva finalitat de
gestionar les activitats del Diari Bitxos i en cap moment les cedirà a
tercers sense el previ i exprés consentiment dels representants legals
dels menors.

Per motius de seguretat, per entrar a formar part del Club Bitxos és
imprescindible que les dades del nen o nena vagin acompanyades de
l’autorització dels seus pares o tutors. En cas de conflictes entre tutors,
els serveis jurídics d’Edicions Soniles,s.l. es reserven el dret de
demanar la informació complementària per poder resoldre les
controvèrsies amb l’exclusiva finalitat de gestionar correctament el diari
Bitxos i sempre observant els principis de confidencialitat de la
informació i secret de les dades.
Si el teu fill o filla encara no és Bitxo i vols saber quins són els passos
necessaris per ser un Bitxo, pots consultar aquí.
Si vols fer modificacions, canvis, etc. també ho pots fer aquí. Pot ser
que demanem alguna informació identificativa dels representants legals
per comprovar que realment qui fa les accions són ells amb la finalitat
de garantir la integritat i l’autenticitat dels canvis.
És important la seguretat, per tant, demanem que ens informeu de tots
els representants legals del menor, per garantir la seguretat en aquest
procés de modificació de dades. És necessari que tant el nen o nena
(donant el seu usuari i la seva clau secreta) com el pare, mare o tutor
(amb el seu nom i cognoms i el seu DNI) introdueixen les seves dades i
validin així els canvis fets. Les dades han de ser certes i actualitzades
perquè en el cas d’algun conflicte es pugui atendre adequadament les
peticions.

D’acord amb el que estableix la legislació aplicable, en qualsevol
moment el soci del diari Bitxos, per mitjà del seu representant legal
(pare, mare o tutor), podrà exercir en la seva representació els drets
d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel•lació per comunicació a
l’atenció del Diari Bitxos (indicant la petició concreta), al correu: info@diaribitxos.cat

Les peticions hauran de complir els requeriments legalment establerts
(adjuntar fotocòpia del DNI del representant legal o per mitjà de petició
amb firma electrònica, DNI digital, etc.). En casos de canvis de titularitat
d’un o dels dos tutors del nen o nena, o altres situacions, caldrà posarse
en contacte amb el Diari Bitxos.

Mentre els Bitxos naveguen per diaribitxos.cat, es generen altres dades
que no identifiquen l’usuari individualment, com el temps de connexió,
les pàgines que visiten més, la participació en les diverses activitats que
es fan al portal… Aquesta informació serveix perquè els responsables
del portal puguin millorar dia a dia el servei ofert.